REGULAMIN

1. Definicje

a) AdministratorProgres Sp.  z o.o. z siedzibą we Włocławku (87-800), przy ul. Barskiej 67, posiadający NIP: 8883122414 oraz REGON: 0000554036, który jako właściciel strony progres-wloclawek.pl świadczy usługi drogą elektroniczną oraz uzyskuje i przechowuje informacje pozyskane z urządzeń Użytkownika.

b) Strona – strona informacyjna dostępny pod adresem https://www.progres-wloclawek.pl

c) Regulamin – niniejszy dokument – Regulamin strony Progres.

d) Podmioty współpracujące – podmioty, z którymi współpracuje Administrator.

e) Usługa – dostęp do informacji publikowanych na stronie Progres.

f) Urządzenie – oznacza urządzenie elektroniczne w tym: komputer, laptop, telefon, smartphone czy tablet, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

g) Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego świadczone są usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie takich usług  zgodnie z regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa .

§2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

a) Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Portalu polegają na bezpłatnym dostępie do materiałów i informacji zgromadzonych na Stronie.

b) Usługi świadczone są na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa. Każdy Użytkownik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie zobowiązuje się do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Usługodawca dokłada należytej staranności celem świadczenia Usług. Opis Usług stanowi wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§3. Przeglądanie  i pobieranie informacji

Przeglądanie informacji publikowanych na stronie Progres nie wymaga rejestracji konta. 

§4. Odpowiedzialność i wymogi techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną

a) W celu korzystania z usług na stronie Progres wymagane jest dysponowanie urządzeniem z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Progres, przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet i posiadanie aktywnej poczty elektronicznej.

b) Stosowane przez Administratora systemy, zabezpieczenia i aplikacje posiadają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezawaryjne funkcjonowanie portalu lecz zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia portalu w momencie, w którym konieczna jest naprawa lub modernizacja portalu.

c) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, które nastąpiło w wyniku ewidentnego naruszenia Regulaminu przez Klienta. Administrator nie ponosi także, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie odpowiedzialności w szczególności za:

 • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 • informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,
 • utratę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (siły wyższej) lub też innymi okolicznościami zewnętrznymi i niezależnymi od Administratora w tym w szczególności przez działanie osób trzecich,
 • szkody wynikłe z podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
 • szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Klientów warunków Regulaminu,
 • blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

§5. Obowiązki i prawa Użytkowników

a) Zabronione jest:

 • używanie wulgaryzmów i słów potocznie uznanych za obraźliwe,
 • obrażanie, naśmiewanie się i upokarzanie innych Użytkowników,
 • umieszczanie treści pornograficznych, reklam, spamu, różnych form dyskryminacji, linków kierujących do materiałów nielegalnych oraz rozpowszechnianie materiałów chronionych prawami autorskimi,
 • kierowanie pod adresem strony Progres szydzących i obraźliwych treści, mających na celu dyskredytowanie autorów publikacji.

b) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści i materiały zwłaszcza w sytuacji naruszania praw autorskich czy osób trzecich. 

c) Użytkownik ma prawo do wyrażania własnych poglądów i opinii o ile nie naruszają one Regulaminu Strony.

§6. Ochrona danych osobowych

a) Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) jest Progres Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (87-800), przy ul. Barskiej 67, posiadający NIP: 8883122414 oraz REGON: 0000554036.

b) Więcej szczegółowych informacji dotyczących zasad ochrony danych osobowych oraz ich przetwarzania można znaleźć w Polityce Prywatności

§7. Prawa autorskie

a) Treści, w tym poszczególne jego części zawarte jak i publikowane na Stronie, jak materiały w tym: zdjęcia, grafiki czy filmy korzystają z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.).

b) Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich, wynikającej z przepisów ustawy pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.

c) Wykorzystanie tekstów zawartych na Portalu wymaga odrębnej zgody Administratora. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem portalu poprzez wysłanie wiadomości listu poleconego na adres Progres Sp. z o.o., ul. Barska 67,  87-800 Włocławek.

§8. Ważność postanowień

a) W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie, wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§9. Właściwość sądu

a) Wszystkie, ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu obowiązującego prawa, a w szczególności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora. W przypadku sporów z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu obowiązującego prawa stosuje się zasady ogólne, wynikające wprost z obowiązującego prawa.

§10. Obowiązujące prawo

a) Do wszystkich stosunków prawnych związanych z Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, chyba że co innego wynika z wiążących regulacji dotyczących konfliktu prawa.

§11. Tryb zmiany Regulaminu

a) Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

b) O treści zmian jak i nowym brzmieniu Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani w formie listownej oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacja na głównej stronie Portalu.

§12. Dostępność Regulaminu

a) Regulamin jest dostępny do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej https://www.progres-wloclawek.pl/regulamin

§13. Wejście w życie

a) Regulamin wchodzi w życie w dniu 29.03.2019 r.

§14. Kontakt

a) W celu skontaktowania się z Adminstratorem Użytkownik powinien:

 • wysłać list polecony na adres Progres Sp. z o.o., ul. Barska 67,  87-800 Włocławek,
 • wysłać  wiadomość za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@progres-wloclawek.pl.

REGULAMIN

1. Definicje

a) AdministratorProgres Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (87-800), przy ul. Barskiej 67, posiadający NIP: 8883122414 oraz REGON: 0000554036, który jako właściciel strony progres-wloclawek.pl świadczy usługi drogą elektroniczną oraz uzyskuje i przechowuje informacje pozyskane z urządzeń Użytkownika.

b) Strona – strona informacyjna dostępny pod adresem https://www.progres-wloclawek.pl

c) Regulamin – niniejszy dokument – Regulamin strony Progres.

d) Podmioty współpracujące – podmioty, z którymi współpracuje Administrator.

e) Usługa – dostęp do informacji publikowanych na stronie Progres.

f) Urządzenie – oznacza urządzenie elektroniczne w tym: komputer, laptop, telefon, smartphone czy tablet, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

g) Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego świadczone są usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie takich usług  zgodnie z regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa .

§2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

a) Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Portalu polegają na bezpłatnym dostępie do materiałów i informacji zgromadzonych na Stronie.

b) Usługi świadczone są na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa. Każdy Użytkownik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie zobowiązuje się do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Usługodawca dokłada należytej staranności celem świadczenia Usług. Opis Usług stanowi wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§3. Przeglądanie  i pobieranie informacji

Przeglądanie informacji publikowanych na stronie Progres nie wymaga rejestracji konta. 

§4. Odpowiedzialność i wymogi techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną

a) W celu korzystania z usług na stronie Progres wymagane jest dysponowanie urządzeniem z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Progres, przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet i posiadanie aktywnej poczty elektronicznej.

b) Stosowane przez Administratora systemy, zabezpieczenia i aplikacje posiadają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezawaryjne funkcjonowanie portalu lecz zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia portalu w momencie, w którym konieczna jest naprawa lub modernizacja strony.

c) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, które nastąpiło w wyniku ewidentnego naruszenia Regulaminu przez Klienta. Administrator nie ponosi także, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie odpowiedzialności w szczególności za:

 • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 • informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,
 • utratę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (siły wyższej) lub też innymi okolicznościami zewnętrznymi i niezależnymi od Administratora w tym w szczególności przez działanie osób trzecich,
 • szkody wynikłe z podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
 • szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Klientów warunków Regulaminu,
 • blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

§5. Obowiązki i prawa Użytkowników

a) Zabronione jest:

 • używanie wulgaryzmów i słów potocznie uznanych za obraźliwe,
 • obrażanie, naśmiewanie się i upokarzanie innych Użytkowników,
 • umieszczanie treści pornograficznych, reklam, spamu, różnych form dyskryminacji, linków kierujących do materiałów nielegalnych oraz rozpowszechnianie materiałów chronionych prawami autorskimi,
 • kierowanie pod adresem strony Progres szydzących i obraźliwych treści, mających na celu dyskredytowanie autorów publikacji.

b) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści i materiały zwłaszcza w sytuacji naruszania praw autorskich czy osób trzecich. 

c) Użytkownik ma prawo do wyrażania własnych poglądów i opinii o ile nie naruszają one Regulaminu Strony.

§6. Ochrona danych osobowych

a) Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) jest Progres Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (87-800), przy ul. Barskiej 67, posiadający NIP: 8883122414 oraz REGON: 0000554036.

b) Więcej szczegółowych informacji dotyczących zasad ochrony danych osobowych oraz ich przetwarzania można znaleźć w Polityce Prywatności

§7. Prawa autorskie

a) Treści, w tym poszczególne jego części zawarte jak i publikowane na Stronie, jak materiały w tym: zdjęcia, grafiki czy filmy korzystają z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.).

b) Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich, wynikającej z przepisów ustawy pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.

c) Wykorzystanie tekstów zawartych na Portalu wymaga odrębnej zgody Administratora. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem portalu poprzez wysłanie wiadomości listu poleconego na adres Progres Sp. z o. o., ul. Barska 67,  87-800 Włocławek.

§8. Ważność postanowień

a) W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie, wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§9. Właściwość sądu

a) Wszystkie, ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu obowiązującego prawa, a w szczególności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora. W przypadku sporów z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu obowiązującego prawa stosuje się zasady ogólne, wynikające wprost z obowiązującego prawa.

§10. Obowiązujące prawo

a) Do wszystkich stosunków prawnych związanych z Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, chyba że co innego wynika z wiążących regulacji dotyczących konfliktu prawa.

§11. Tryb zmiany Regulaminu

a) Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

b) O treści zmian jak i nowym brzmieniu Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani w formie listownej oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacja na głównej stronie.

§12. Dostępność Regulaminu

a) Regulamin jest dostępny do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej https://www.progres-wloclawek.pl/regulamin

§13. Wejście w życie

a) Regulamin wchodzi w życie w dniu 29.03.2019 r.

§14. Kontakt

a) W celu skontaktowania się z Adminstratorem Użytkownik powinien:

 • wysłać listu polecony na adres Progres Sp. z o.o., ul. Barska 67,  87-800 Włocławek,
 • wysłać wiadomość przy pomocy poczty elektronicznej: kontakt@progres-wloclawek.pl.